Daňová optimalizácia

Je daňová optimalizácia legálna?

Vitajte na našej stránke. Privádza Vás otázka, čo je to daňová optimalizácia a či je legálna? Správna daňová optimalizácia predstavuje legálny a legitímny spôsob, ako v rámci možností, ktoré každej firme či podnikateľovi poskytujú zákony našej krajiny, nastaviť optimálne zdanenie svojich príjmov.

Daňovou optimalizáciou rozhodne nie je porušovanie zákona, či podvádzanie pri platení daní. V prípade, že ignorovaním zákonných ustanovení napríklad nezdaníte príjem alebo si v daňovom priznaní uplatníte daňovo neuznaný, či dokonca fiktívny náklad, vystavujete sa zbytočnému riziku neskoršieho dodatočného zdanenia, sankcií, či za istých okolností aj trestnému stíhaniu.

Základným predpokladom pre úspešnú optimalizáciu daní je plánovanie a priebežné hodnotenie už počas roka. Po skončení roka, v termíne na podanie daňového priznania, už veľa možností na optimalizovanie nezostáva. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov definuje podmienky uplatnenia daňových výdavkov, ako aj ďalšie možnosti, ktoré možno šikovným plánovaním v maximálnej miere využiť vo svoj prospech, ako napríklad:

  • - náklady podmienené zaplatením (napr. nájomné, účtovné a právne služby, sprostredkovanie)
  • - daňové odpisy a možnosť ich prerušenia (ak by uplatnením odpisov vznikla daňová strata, môže byť vyhodné odložiť si odpisy do ďalšieho roka)
  • - neuhradené pohľadávky je možné za podmienok určených zákonom daňovo odpísať
  • - oslobodenie niektorých príjmov (predaj cenných papierov),
  • - zdanenie niektorých príjmov až po ich prijatí (marketingové a iné študie a prieskum trhu)
  • - odpisovanie zmarenej investície
  • - optimalizovanie odpisovania daňovej straty
  • - využitie statusu daňovníka s príjmami do 100 tis. Eur ročne, resp. mikrodaňovníka (od r. 2021)

V prípade záujmu Vám s Vašou daňovou optimalizáciou radi pomôžeme. Sme účtovná kancelária s viac ako 20 ročnými skúsenosťami. Staráme sa o účtovníctvo, dane a súvisiacu agendu mnohých firiem. Našimi zákazníkmi sú firmy pôsobiace v oblasti obchodu, služieb aj výroby. Napríklad reklamné agentúry, reštaurácie, prevádzkovatelia siete obchodov s oblečením, prevádzkovatelia e-shopov, producenti výrobkov z plastu, dreva, kameňa, firmy z oblasti nakladania s odpadmi, opravovne vozidiel, alebo aj drobní podnikatelia, umelci či freelanceri. Podľa požiadavky klienta a v súlade s platnými právnymi predpismi vedieme jednoduché či podvojné účtovníctvo, DPH a daň z príjmov, spracúvame mzdy, radíme pri nastavovaní a optimalizácii ekonomických procesov, prípadne zabezpečujeme ďalšiu ekonomickú či administratívnu agendu.

Potrebujem pomôcť s optimalizáciou

Aktuálne informácie - COVID 19

Povinnosť plagátu ÚPSVaR v prevádzke, ktorá poberala podporu

Ak ste poberali príspevok v rámci projektu Prvá pomoc, platí pre Vás táto dôležitá informácia - k 26.08.2020 došlo v dôsledku zmeny zdroja financovania (spolufinancovanie zo zdrojov EÚ), čím zamestnávateľovi vzniká povinnosť označiť prevádzku plagátikom, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Zmeny v programe Prvá pomoc Plus od 10/2020

Od októbra 2020 sa aktualizuje podporný program pre podnikateľov "Prvá pomoc Plus" v rámcii opatrení v boji s následkami pandémie COVID-19, najdôležitejšie zmeny v skratke:

Dotácie pre podniky z oblasti cestovného ruchu

Parlamentom schválená novela zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu otvára možnosť poskytovania príspevku pre firmy z oblasti cestovného ruchu (napr. ubytovanie, reštaurácie a pohostinstvá, šport apod.). Poskytovanie dotácií ešte musí byť schválené EK. Podľa predbežných informácií na stránke MHSR sa predpokladá podpora pri poklese obratu nad 40% oproti roku 2019 vo výške od 4% obratu predchádzajúceho roka. Po upresnení údajov Vám prinesieme bližšie informácie.